СИЕТО доо Скопје е основано 1992 година. Основната дејност на фирмата е производство на специјална индустриска електроника. Вработените во СИЕТО имаат големо искуство во дизајнот и развојот на: тиристорски управувани исправувачи, DC регулација на број на вртежи на еднонасочни електромотори, фреквентна регулација на асинхрони електромотори, коректори на мрежен напон, непрекинати напојувања, електронски уреди за шински возила и друго.Како фирма што се грижи за зачувување на животната средина согласно европските и светските препораки, СИЕТО во сите свои производи се труди да вгради компоненти и технологија која ќе овозможи минимална потрошувачка на енергија, отсуство на загадување на околината како и можност за рециклирање на дотраените делови. Исто така дел од производната програма на СИЕТО се однесува на контрола на квалитетот и мерење на загаденоста на воздухот.Во контекст на нашите заложби за зачувување на природните ресурси, развојниот тим на СИЕТО покрај другото, се занимава и со изнаоѓање нови решенија и можности за искористување на обновлививите извори на енергија.

Наши партнери: