Kако до сопствена централа?

Начин на соработка:

  • по разгледувањето на локацијата од нашата стручна екипа, СИЕТО ви доставува понуда
  • по прифаќањето на понудата од ваша страна, се потпишува договор во кој се регулираат меѓусебните права и обврски
  • по ова, се пристапува кон изработка на главен изведбен проект составен од:

- електро проект со предфизибилити студија за потенцијалот на дадената локација

- градежен проект

овие 2 проекта се потребни при аплицирање за потребни дозволи.

 

Се надеваме дека изградбата на Вашата сончева електрична централа ќе ја доверите на СИЕТО.