ПИЛОТ ПРОЕКТ „ ЕКОЛОШКА КУЌА ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основната идеја на овој проект е примена на алтернативните извори на енергија сонце и ветер за производство на електрична струја и припрема на топла вода за потребите на индивидуален стамбен објект лоциран во с. Кадино, општина Илинден.

 

 

На дадената локација постоеше викенд куќа во која експериментално СИЕТО во 2000 година инсталира ветерна турбина од 400W, фотонапонски соларен панел од 50W и акумулаторски батерии од 200Ah. Оваа опрема во тој период произведуваше доволно електрична енергија за напојување на целокупното осветлување во куќата, како и за радио и ТВ уредите. Исто така, во овој објект беше поставен и компјутерски мониторинг систем кој ги обработуваше и архивираше податоците за произведената и потрошена електрична енергија од турбинатата и соларниот панел.

Сл.1 Претходна состојба на постоечката локацијата

 

 

 

Податоците добиени од оваа мерна станица не охрабрија да влеземе во изработка на проект и изградба на куќа за постојано живеење во која потребите за електрична енергија, припрема на санитарна топла вода и греење би биле во потполност задоволени од сонце и ветер најмалку 8 до 9 месеци во годината, односно во пролет, лето и есен. Првиот чекор кој е превземен е преадаптација и доградба на предниот дел од постоечкиот објект.

 

Сл.2 Нов изглед на предниот дел
(Во градба)

 

 

 

 

 

Вториот чекор, догорадба на задниот дел од постојниот објекти е започнат на 15. јули 2005

Сл.3 Почеток на работите на задниот дел од доградбата на 15.07.2005

 

 

 

 

 

Уште во текот на градбата на куќата се применети најновите достигнувања во градежништвото од аспект на термичка изолација, ориентација и местоположба на куќата во однос на страните на светот.

Сл.4 Фаза од доградбата на 22.07.2005 год.

 

 

Вкупната квадратура на куќата е 192 м2, од кои, 110 м2 ќе се користат за домување, а остатокот ќе бидат подрумски и помошни простории Објектот е завршен до фаза на карабина. Сега се монтираат електричните инсталаци, а завршните градежни работи ќе продолжат во месец март 2006.

Продолжувањето на градежните работи започна на 15.03.2006 год. Со затварање на карабината, поставување на внатрешните инсталации и внатрешно малтерисување.

Сл.5 Продолжеток на градежните работи на 28.03.2006 год.

 

 

 

 

Системот за загревање на топла вода од сонце се состои од пет колектори со вкупна површина од 10м2. Колекторите се насочени кон југ под агол од 35 степени во однос на хоризонталната оска.

Сл.6 Монтажа на колектори за топла вода 15.04.2006 год.

 

 

 

 

 

Во подното греење во куќата беа вградени повеќе од 350 м. цевки низ кои ќе циркулира топла вода. Цевките беа ставени на подлога од изолација и беа залиени со цементен естрих.

Сл.7 Монтажа на цевките за подно греење 17.04.2006 год.

 

 

 

 

 

Заради подобра термичка изолација на куќата надворешните ѕидови дополнително беа обложени со стиропор, врз кој беа ставени двата завршни слоја на фасада.

Сл.8 Ставање изолација на надворешниот дел од куќата 19.04.2006

 

 

 

 

 

Изгледот на куќата со завршена надворешна фасада.

Сл.9 Завршена фасада на куќата на 01.05.2006 год.

 

 

Монтажа на фотонапонските панели на 10 - 11.07.2006 год
.
Сл.10 Монтажа на фотонапонски панели на источниот дел од куќата
   

Сл.11 Монтажа на фотонапонски панели на јужниот дел од куќата

   

Монтажа на ветерната турбина на 13.07.2006 год .

   
Сл.12 Склопување на ветерната турбина

Сл.13 Монтажа на генераторот на металниот носач

 

   
Сл. 14 Подигнување на ветерната турбина
   

Сл.15 Конечен изглед на подигнатата ветерна турбина

   

Сл.16 Ветерната турбина модел LAKOTA одблизу

 

Систем за контрола и управување со енергијата

 
Сл.17 Систем сала

Сл.18 Акумулаторски батерии и инвертори

   

Сл.19 Контролно управувачка електроника и развод

Сл.20 Компјутерски мониторинг систем

   

Еколошката куќа официјално во работа беше пуштена на 27.07.2006 год.