ПИЛОТ ПРОЕКТ „ СОНЧЕВА ЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА”

Првата сончева електрична централа со фотонапонски панели во Република Македонија е изградена во опшина Илинден од страна на Сието во 2009. Централата "Сончев Парк - Кадино" се наоѓа на истиот плац каде и Еколошката куќа.

 

 

Инсталираната моќност на сончевата централа е 10200Wp. Инсталирани се вкупно 120 фотонапонски панели со поединечна моќност од 85WP. Електричната енергија се произведува со директна конверзија на сончевото зрачење во електрична струја. Вака добиената еднонасочна струја се трансформира во наизменична 220V/50Hz со помош на три инвертори синхронизирани со трите мрежни фази. Преку посебно електрично броило, оваа струја се предава на дистрибутивниот систем на ЕВН.

 

Работите на изградбата на централата започнаа во месец Февруари, 2009.

 

 

 

Ископ на темели за стопи

 

 

 

Бетонирање и анкерисување на стопите

 

 

Монтажа на метална носечка конструкција

 

 

 

Поставување на фотонапонски панели во предниот дел

 

 

 

Монтажа на панели на тракери

 

 

 

 

Монтажата на опрема заврши на 30. Април, 2009.

 

 

Завршен изглед на предниот дел

 

 

 

Завршен изглед на задниот дел

 

 

 

 

Систем сала

 

 

Централата беше оцифијално пуштена во работа на 03.06.09 година.