Kако до сопствена централа?

Обезбедување потребни дозволи:

  • обезбедување на сите дозволи е обврска на инвеститорот
  • СИЕТО обезбедува логистичка поддршка при вадење на потребните дозволи како и помош при пополнување на апликациите пред соодветните институции
  • потребно е да се обезбедат повеќе типови дозволи на општинско и на државно ниво