Kако до сопствена централа?

Потребни предуслови:

  • регулирани сопственички права за дадената локација
  • замисла за големината на инсталираната можност
  • технички предуслови на локацијата за поставување на централа